YAGA 2017
YAGA 2017

Yaga illEtter fjorårets suksess Venus og Andonis med 12 operastudenter fra hele Europa, har Glogerfestspillene i år gleden av å hilse unge strykere i trioer eller kvartetter velkommen til Kongsberg. YAGA (Young Artist Gloger Academy) er et akademi for unge musikere og sangere på vei ut i yrkeslivet. Under to intense uker i Kongsberg konsentrerer deltagerne seg om kunstneriske prosjekt sammen med coacher og lærere som har høyt internasjonalt nivå.

Årets YAGA-artister kommer til å delta i blant annet Kammermusikalsk vinternattsmagi og andre kammerkonserter gjennom hele uken.

YAGA ble etablert i 2015 med et ønske om å skape et sted for unge musikkstudenter innenfor festspillenes ramme. Akademiets innhold retter seg mot ulike grupper hvert år, det være seg sangere, strykere, blåsere, regi osv. YAGA kan samarbeide med nærliggende institusjoner som musikkhøyskoler, konservatorier og orkestre, og sammen utforme prosjekter fra år til år. En studieplan utformes i forkant av hvert akademiår, og etter gjennomført prosjekt gis det ut vitnemål.

------------

After last year’s success Venus and Andonis with 12 opera students from all over Europe, this year the Gloger Festival has the pleasure to welcome young string trios and quartets to Kongsberg. YAGA (Young Artist Gloger Academy9 is an academy for young musicians and singers on their way into professional careers. During two intense weeks in Kongsberg the participants concentrate on artistic projects together with coaches and teachers at an international level.

This year’s YAGA artists are going to participate in among others the Chamber Musical Winternight Magic and other chamber music concerts throughout the week. About YAGA YAGA was established in 2015 with a desire to create a place for young music students within the Festival’s framework. The Academy content is aimed at different groups each year, be it singers, strings, brass, conducting, etc. YAGA can collaborate with nearby institutions such as music colleges, conservatories and orchestras, and together develop projects from year to year. A study is drawn up in advance of each academy year, and after completing the project, diplomas are given out.

Share